Referencie na cyklotrasy

P.č.

Zákazník

Názov zákazky

Miesto dodania

Termín

dodania

Dĺžky úsekov   v km

1.

O.Z.Náš región Podpoľanie

Pstruša 361

962 12 Detva

Biosférická rezervácia Poľana bližšie

k ľuďom - cyklotrasa Vígľaš - Očová

Pstruša

september

2016

4,323

2.

Košický samosprávny kraj

Nám. Maratónu mieru 1

042 66 Košice

Obec Vígľaš

Zvolenská cesta 1

96202 Vígľaš

Vígľaš

september(DÚR)

december(DSP)

2016

0,542

3.

Lesopoľnohospodársky

majetok Ulič,š.p.

Ulič č.96 ,06767 Ulič

Vypracovanie projektovej

dokumentácie stavby:

Rekonštrukcia cyklotrasy

na území Východných

Karpát.

Ulič

september

2017

15,534

4.

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

PD - Vážská cyklomagistrála:

časť Horný Čepeň-Siladice-

Šulekovo

Trnava

júl

2018

14,745

5.

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

PD - Vážská cyklomagistrála:

časť Šulekovo-hranica TTSK/

TSK,úsek most Bodona -

hranica TTSK/TSK

Trnava

november

2018

3,6

6.

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Vypracovanie dokumentácie na

územné rozhodnutie stavby

Cyklotrasa Trnava - Zeleneč ,časť

extravilán

Trnava

17.5.2019

2,571

7.

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Moravská cyklotrasa,úsek 7 Holíč-

Baťov kanál,časť 7.3.MVE Baťov kanál

vypracovanie projektovej dokumen

tácie a odborný autorský dohľad

Trnava

10.6.2019

6,151

8.

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Eurovelo 13 - cyklolávka cez rieku

Myjava

Trnava

20.6.2019

 

9.

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

B.Moravská cyklotrasa: úsek 3.

cyklolávka cez rieku Myjava-Brodské,

cesta II/425

Trnava

20.6.2019

6,264

10.

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Vypracovanie dokumentácie na

územné rozhodnutie stavby"Vážska

cyklomagistrála -Trnava:časť obec

Zavar-východný extravilán"

Trnava

2.7.2019

2,898

11.

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

E.Moravská cyklotrasa: úsek 7.

Holíč-Baťov kanál,časť 7.1.

Trnava

15.7.2019

0,669

12.

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

C.Moravská cyklotrasa: úsek 4.

cesta II/425 Brodské - Adamovské

jazera

Trnava

30.7.2019

6,297

13.

Mesto Partizánske

Nám.SNP 212/4

95801Partizánske

Vypracovanie PD k vydaniu staveb.

povolenia stavby "Cyklotrasa spájaja-

júca Vodný hrad Šimonovany s význa

mnými lokalitami mesta Partizánske

Parizánske

25.8.2019

6,03

14.

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

D.Moravská cyklotrasa: úsek 5.

Adamovské jazera - Kopčany,

cyklolávka Mikulčice

Trnava

9.9.2019

9,345

15.

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Štúdia uskutočniteľnosti cyklotrasy

Malý Dunaj

Trnava

21.10.2019

56,6

16.

Košický samosprávny kraj

Nám. Maratónu mieru 1

042 66 Košice

Technicko - ekonomická štúdia

pre Zemplínsku cyklomagistrálu

v úseku Zalužice - Lúčky

Košice

31.12.2019

5,3

17.

Obec Hrčiarovce nad Parnou

Farská 37 , PSČ 91935

Hrnčiarovce nsd.Parnou

štúdia pre projekt: Mimoúrovňové

križovanie cyklotrasy s chodníkom

cez štátnu cestu č.61 pri rieke Parná

Hrnčiarovce

nad Parnou

01.04.2020